Säännöt ja ohjeet

KOIRAKERHO VIITAKOIRAT RY.N SÄÄNNÖT

Perustettu vuonna 1990


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Koirakerho Viitakoirat ja sen kotipaikka on Viitasaari.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatus-, jalostus- ja harrastustoimintaa. Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi näyttelyitä, tottelevaisuus- ja näyttelykoulutusta, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä julkaisee jäsentiedotetta. Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on aktivoida nuoria hyvän harrastuksen pariin, ja sen toteuttamiseksi järjestetään nuorille leirejä ja mahdollisuuksia osallistua mitä erilaisempiinkoiratapahtumiin. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjuksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksittäinen henkilö. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä. Jäsenen on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksenjäseneksi voidaan hyväksyä myös ulkopaikkakuntalainen, ehdolla, että hän lupautuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi muuta jäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme, aluksi arvan, myöhemmin vuoron mukaan. Hallitusten jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai rahastonhoitajan kanssa.


6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalleviimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsahallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajientoimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksenkokouksessa yksi ääni.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi äänten laskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus;
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle;
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut jäsenet;
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat;
12. Kokouksen päättäminen;

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksenedistämiseen yhdistyksen purkamiskokouksen määräämällä tavalla.


TAPAHTUMIEN & KOULUTUSTEN SÄÄNNÖT

​Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki koirat jotka ovat rokotettuja Kennelliiton rokotusohjelman mukaisesti!​Huomioi varoajat!
https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-rokotusmääräykset

* Poikkeuksena pentukurssille saa osallistua omistajan vastuulla pentu, jolla ei ole vielä rokotukset kunnossa. Rokotukset tulee kumminkin huolehtia kuntoon rokotusohjelman mukaisesti.

Poikkeukset, jolloin ei voi osallistua yhteisiin tapahtumiin/koulutuksiin:

* Koira on, tai on juuri ollut, sairas. Tarttuvien tautien (esimerkiksi kennelyskä) jälkeen koiran tulee olla vähintään 2 viikkoa oireettomana osallistuessaan Viitakoirien toimintaan. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä koulutuksissa/tapahtumissa.

* Mikäli nartulla on juoksut, kysy osallistumisoikeutta kouluttajalta/ilmoittautumisen vastaanottajalta. Match Showhun saa osallistua juoksuinen narttu. (Kennelliiton sääntöjen mukaan) Mikäli koulutukseen/tapahtumaan saa osallistua juoksuinen narttu, huomio että olette etäämmällä muista koirakoista liiallisen häiriön välttämiseksi.

* Kantava narttu ei saa osallistua tapahtumiin 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettua aika = 63vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.


HURRIKAANI - HALLIVUORON SÄÄNNÖT

*Koirakerho Viitakoirat ry:n Hurrikaani-hallin käyttövuoro on tarkoitettu vain Viitakoirat ry:n jäsenille.

*Jokainen käyttäjä huolehtii siitä, että koiransa on rokotettu Suomen kennelliiton määräysten mukaisesti.

*Hallivuorolla järjestettävien koulutuksen aikana jäsenet voivat omatoimisesti harjoitetta hallin toisessa päässä häiritsemättä koulutuksessa olevia.

*Agilitykoulutuksen aikana hallissa ei saa olla omatoimitreenaajia.

Hallissa EI
- Ulkoiluteta koiria
- Päästetä koiria vapaaksi muuta kuin hallinnassa olevia.
- Päästetä koiria leikkimään toisten kanssa.
- Halli ei ole koirapuisto!

Luo kotisivut ilmaiseksi!