KOIRAKERHO VIITAKOIRAT RY.N SÄÄNNÖT

Perustettu vuonna 1990
(päivitetty 14.3.2024)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Koirakerho Viitakoirat ja sen kotipaikka on Viitasaari.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiran koulutusta ja muuta koiraharrastustoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koiranäyttelyitä, koirakokeita, koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä valistus- ja esittelytilaisuuksia, antaa opastusta ja neuvoja jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia sekä testamentteja.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhe-, nuoriso- ja kunniajäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen täysikäinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Nuorisojäseniä ovat kaikki 18-vuotiaat tai sitä nuoremmat. Nuorisojäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, kun jäsen täyttää 18 vuotta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

4. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksun helmikuun loppuun mennessä. Mikäli näin ei ole tapahtunut, jäsen katsotaan eronneeksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

5. JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja nuorisojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, on hän velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen kolme (3) varsinaista jäsentä on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Mikäli hallituksesta eroaa jäseniä kesken kauden niin, että jäljelle jää yli puolet eli hallitus on silloin vielä päätösvaltainen ei kesken kauden aleta etsimään uusia jäseniä hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, varsinaisten kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
3. valita sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
4. valmistella ja esittää kevätkokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
5. valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. valmistella ja esittää varsinaisille kokouksille muut niille kuuluvat asiat
7. päättää uusien henkilöjäsenten hyväksymisestä
8. tehdä päätös henkilöjäsenen eroamisesta/erottamisesta

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai rahastonhoitajan kanssa.

9. TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.

Yhdistykselle on yksi-kaksi (1-2) toiminnantarkastajaa ja yksi-kaksi (1-2) varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan.

10. KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla ja internet-sivuilla.

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi(2) varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. SYYSKOKOUSASIAT
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä
9. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi (1-2) varatoiminnantarkastajaa
10. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
11. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta
12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

13. KEVÄTKOKOUSASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

14. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle koirayhdistykselle yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

16. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.Luo kotisivut ilmaiseksi!